Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η πολυσύνθετη έννοια του όρου Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων απέναντι στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.


Η αλληλεπίδραση αυτή, δημιουργεί την αναγκαιότητα της ανάληψης ευθύνης από τις επιχειρήσεις, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οφείλουν να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).


Πολιτική ποιότητας
Περιβαλλοντική πολιτική

Ελληνική Εταίρεια Αξιοποίησης Ανακύκλωσης


Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία Milonas Health, αναπτύσσει δραστηριότητες που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας.


Μια σημαντική δραστηριότητα της που αξίζει να σημειωθεί, είναι η συμμετοχή της στη δράση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης –Ανακύκλωσης Α.Ε. όπου μεριμνά για την συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων μη επικίνδυνων συσκευασιών.